خوان ششم: جنگ با ارژنگ دیو

خوان ششم جنگ با ارژنگ دیو

رستم و “اولاد” به مازندران می‌رسند.
رستم از اولاد می‌پرسد اینجا کجاست؟
اولاد می‌گوید اینجا محل زندگی دیوهای نگهبان است و آن درخت بزرگ محل زندگی رئیس آن‌ها، ارژنگ دیو، است.
رستم ارژنگ دیو را می‌کشد.
سپاه ارژنگ دیو از ترس فرار می‌کنند.
رستم کیکاووس پادشاه ایران و سپاهیانش را از زندان آزاد می‌کند.
اما دیوها آن‌ها را کور کرده‌اند و داروی آن خون “دیو سفید” است.
رستم به‌سوی محل زندگی دیو سفید حرکت می‌کند.
93100

پیشنهادهای دیگر …