خوان سوم: کشتن اژدها

خوان سوم کشتن اژدها

رستم در راه به دشتی می رسد.
یک اژدها در آن دشت زندگی می‌کند.
رستم می خوابد.
ناگهان اژدها به او و رخش حمله می کند.
رخش رستم را بیدار می کند.
اما اژدها ناپدید می شود. رستم دوباره می خوابد.
اژدها دوباره به آن‌ها حمله می کند، اما هر بار که رخش رستم را بیدار می‌کند، اژدها ناپدید می‌شود.
بار سوم باد رستم را بیدار می کند و خدا کمک می کند اژدها نتواند ناپدید شود.
درنتیجه رستم می تواند اژدها را بکشد.
رستم پس از کشتن اژدها دست‌هایش را در آب چشمه می شوید و خدا رو شکر می کند.
9397

پیشنهادهای دیگر …