خوان دوم: عبور از بیابان خشک و بی‌آب و علف

خوان دوم عبور از بیابان خشک و بی‌آب و علف

رستم در راه به یک بیابان خشک و بی‌آب و علفی می‌رسد.
این بیابان بسیار گرم و طولانی است.
رستم و رخش تشنه و خسته می‌شوند.
آن‌ها هیچ راه نجاتی ندارند.
رستم دعا می‌کند و از خدا می‌خواهد آن‌ها را نجات دهد.
سرانجام رستم و رخش به سلامت از آن بیابان می‌گذرند.
9396

پیشنهادهای دیگر …