خوان اول: نبرد رخش با شیر بیشه

خوان اول نبرد رخش با شیر بیشه

رستم به‌سوی مازندران می‌رود.
در راه به یک بیشه می‌رسد.
رستم پس از خوردن غذا می‌خوابد.
ناگهان شیری به آن‌ها حمله می‌کند.
اسب رستم “رخش” نام دارد.
رخش با شیر می‌جنگد و او را می‌کشد.
9395

پیشنهادهای دیگر …