تمدن “میان‌دورود”

تمدن میان‌دورود

قدیمی‌ترین تمدن انسان در کنار رودخانه‌های دجله و فرات تشکیل شد.
به این منطقه “میان‌دورود” یا “بین‌النهرین” می‌گویند.
این منطقه امروز در جنوب عراق قرار دارد.
93168

پیشنهادهای دیگر …