تحمیدیه

تحمیدیه

شاعران و نویسندگان بزرگ ایران همیشه کتاب خود را با ستایش خداوند شروع می‌کردند.
به این اشعار و نوشته‌ها تحمیدیه می‌گویند.
فردوسی شاهنامه خود را با این بیت شروع می‌کند:
به نام خداوند جان و خرد       کزین برتر اندیشه برنگذرد
نظامی در ابتدای کتاب خود می‌نویسد:
ای نام تو بهترین سرآغاز        بی‌نام تو نامه کی کنم باز
عطار در آغاز منطق‌الطیر می‌نویسد:
ای خدای بی‌نهایت جز تو کیست      چون تویی بی‌حد و غایت جز تو نیست
مولوی نیز در مثنوی می‌نویسد:
ای خدا فضل تو حاجت‌روا      با تو یاد هیچ‌کس نبود روا
93156