ایلامی‌ها

ایلامی‌ها

حدود 2000 ق.م. ایلامی‌ها در خوزستان زندگی می‌کردند.
آن‌ها همیشه با سومری‌ها در حال جنگ کردن بودند.
ایلامی‌ها سرانجام برای همیشه حکومت سومری‌ها را نابود کردند.
آن‌ها شهر آور را ویران کردند، آن را آتش زدند و پادشاه سومر را به ایلام بردند.
اما سرانجام اموری‌ها آن‌ها را از میان‌دورود بیرون کردند.
93191

پیشنهادهای دیگر …