اوضاع سیاسی میان‌دورود از ابتدا تا قرن ششم ق.م.

ایلامی‌ها

دولت‌شهرهای میان‌دورود همیشه در حال جنگ بودند.
هیچ حکومت متمرکزی در این منطقه وجود نداشت.
یکی از فرمانروایان بسیار قدیمی سومر آتن نام داشت.
او توانست مدتی بر همه سومر حکومت کند.
گیل‌گمش نیز یکی دیگر از فرمانروایان بزرگ سومر بود.
93187

پیشنهادهای دیگر …