انگلیس می خواهد تحریم‌های روسیه را تشدید كند

انگلیس می خواهد تحریم‌های روسیه را تشدید كند9314

ویلیام هیگ وزیر امور خارجه انگلیس اعلام کرد در پاسخ به رفتار روسیه در شرق اوکراین باید تحریم‌های بیشتری علیه این کشور بكار ببریم.

9314

پیشنهادهای دیگر …