انواع زیستگاه

انواع زیستگاه

 

انواع مختلفی از زیستگاه وجود دارد. حیوانات و گیاهان مختلف در زیستگاه‌های متفاوتی زندگی می‌کنند. زیستگاه شیر و میمون جنگل است. زیستگاه ماهی و کوسه رودخانه، دریا و اقیانوس است. زیستگاه شتر و موش صحرایی بیابان است. زیستگاه گاو وحشی علفزار است. زیستگاه تمام چیزهایی که حیوانات و گیاهان به آن نیاز دارند را به آن‌ها می‌دهد. 93143

پیشنهادهای دیگر …