انواع اسید

اسیدها

دو نوع اسید وجود دارد؛ اسید صنعتی و اسید خوراکی
اسیدهای صنعتی مانند جوهر نمک غیرقابل لمس، غیرقابل‌خوردن و سمی هستند.
ما اسیدهای خوراکی را با مزه ترش آن‌ها می‌شناسیم.
سرکه ترشی و لیموترش اسید خوراکی هستند.
93123

پیشنهادهای دیگر …