انسان غارنشین

انسان غارنشین

انسان‌های اولیه زندگی بسیار سختی داشتند.
آن‌ها با استفاده از میوه‌های جنگلی و شکار حیوانات شکم خود را سیر می‌کردند.
برای لباس از پوست حیوانات استفاده می‌کردند.
و برای فرار از باد و باران و حمله حیوانات وحشی در غارها زندگی می‌کردند.
93114