انرژی موردنیاز بدن ما

انرژی موردنیاز بدن ما

بدن ما به انرژی نیاز دارد.
بدن ما برای رشد، تغییر و حرکت کردن به انرژی نیاز دارد.
ما انرژی خود را از غذاها به دست می‌آوریم.
ما همیشه در حال مصرف انرژی هستیم.
ما وقتی کار می‌کنیم انرژی مصرف می‌کنیم.
ما وقتی استراحت می‌کنیم انرژی مصرف می‌کنیم.
ما وقتی کتاب می‌خوانیم انرژی مصرف می‌کنیم.
ما وقتی پلک می‌زنیم هم انرژی مصرف می‌کنیم.
93139