الکتریسیته

الکتریسیته

الکتریسیته باعث روشن شدن چراغ می‌شود.
وسایل برقی با نیروی الکتریسیته کار می‌کنند.
الکتریسیته انرژی دارد.
انرژی الکتریسیته باعث می‌شود وسایل برقی کار کنند.
یک باتری نیروی الکتریسیته را ذخیره می‌کند.
93138