افراسیاب

افراسیاب

در داستان‌های شاهنامه افراسیاب مهم‌ترین دشمن ایران است.
او پادشاه توران و رقیب اصلی رستم است.
او و رستم بارها باهم مبارزه می‌کنند.
در این جنگ‌ها که اغلب بدون نتیجه تمام می‌شد، گاهی رستم پیروز جنگ است و گاه افراسیاب.
مبارزه‌های این دو نفر از حماسی‌ترین بخش‌های شاهنامه است.
9392

پیشنهادهای دیگر …