اسیدها

اسیدها

اسیدها مزه ترش دارند.
اسیدها رنگ برخی مواد را تغییر می‌دهند (به این مواد “شناساگر” می‌گویند).
اسیدها هیدروژنی دارند که می‌تواند با یک فلز جایگزین شود.
اسیدها بازها را خنثی می‌کنند.
93122

پیشنهادهای دیگر …