اسفندیار

اسفندیار

اسفندیار فرزند گشتاسب پادشاه ایران است.
پس از تولد، موبد بدن او را در آب مقدس قرار می‌دهد.
تمام بدن اسفندیار رویین‌تن می‌شود به‌جز چشم‌هایش که بسته هستند.
رویین‌تن یعنی هیچ ضربه‌ای نمی‌تواند به او آسیبی بزند.
وقتی اسفندیار بزرگ می‌شود پدرش به او می‌گوید تنها زمانی می‌تواند پادشاه شود که رستم را بکشد.
اسفندیار به جنگ رستم می‌رود و رستم را مجبور می‌کند با او بجنگد.
رستم در جنگ با اسفندیار ناامید می‌شود چون هیچ ضربه‌ای در او اثر ندارد.
رستم از سیمرغ کمک می‌خواهد.
سیمرغ به او می‌گوید تنها نقطه‌ضعف اسفندیار چشم‌هایش هستند.
پس رستم تیری به چشم‌های اسفندیار می‌زند و اسفندیار کشته می‌شود.
9393

پیشنهادهای دیگر …