از کوره در رفتن

از کوره در رفتن

“از کوره در رفتن” یک ضرب‌المثل است.
“از کوره در رفتن” یعنی خیلی عصبانی شدن.
در کوره‌های آهنگری برای ذوب کردن آهن حرارت را کم‌کم زیاد می‌کنند.
زیرا اگر آهن ناگهان در حرارت شدید قرار بگیرد با صدای وحشتناکی منفجر و به بیرون کوره پرتاب می‌شود.
به همین دلیل به کسی که ناگهان عصبانی می‌شود می‌گویند او از کوره در رفته است.
93155

پیشنهادهای دیگر …