آهنربا

آهنربا

یک آهنربا بعضی از انواع فلز را به طرف خود جذب می‌کند.
جذب کردن یعنی آن‌ها را به طرف خود می‌کشد.
آهنربا دو قطب دارد؛ قطب مثبت و قطب منفی.
قطب‌های مخالف همدیگر را جذب می‌کنند.
قطب‌های هم نام همدیگر را دفع می‌کنند.
دفع کردن یعنی از هم دور می‌شوند.
93162

پیشنهادهای دیگر …